Τα πρώτα ελληνικά family offices ((ΕΕΣΔΟΠ) : Οι όροι λειτουργίας

Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιούσιας (ΕΕΣΔΟΠ) οι οποίες θα μπορούν να «αναλάβουν» τη διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι εύποροι κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογικής τους κατοικία στη χώρα μας.

Πρόκειται για εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται  για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσης τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών τους δράσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιείται από την ΕΕΣΔΟΠ η οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύσταση της ΕΕΣΔΟΠ,

  • Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ μπορούν είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας.

β) Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή και μέλη της οικογένειάς τους.

  • Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά :

α) Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογενείας, δηλαδή υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείρισης φιλανθρωπικού έργου.

β) Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογενείας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Οι δαπάνες πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

γ) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου.

δ) Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

ε) Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Στις προϋποθέσεις για την ίδρυση ΕΕΣΔΟΠ περιλαμβάνονται ότι:

  • το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της.
  • οι δαπάνες λειτουργίας που θα πραγματοποιεί στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό. Δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ.
  • τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης