Ενισχύσεις 90 εκατ. για τον βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Οι δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, καλύπτουν δε στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. (Προϋπολογισμός Δράσης 1: 90.000.000 ευρώ)

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. (Προϋπολογισμός Δράσης 2: 150.000.000 ευρώ)

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. (Προϋπολογισμός Δράσης 3: 60.000.000 ευρώ)

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 1, Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ και να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).

3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά επιλέξιμες δραστηριότητες.

6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να λειτουργούν νόμιμα, ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

8. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

9. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός πρέπει να κυμαίνεται από 18.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης: 50%

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης: 60%

Οι Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης είναι οι Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και οι Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000 ευρώ.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν:

– Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζομένους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.

– Δαπάνες λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.

– Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (15/2/2023). Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Εγκρισης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση http://21-27.antagonistikotita.gr/. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23 Φεβρουαρίου 2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης