ΚΙΔΗΣΟ Πάτρας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στις ανάγκες, στα δικαιώματα και στις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Μας προκαλεί να αναλογιστούμε τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να βοηθήσουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ζουν αξιοπρεπώς και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες  τις πτυχές της ζωής.

Έχουμε ανάγκη πολίτες αλληλέγγυους, ιδιαίτερα προς τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Αυτός είναι και ο πιο αξιόπιστος δείκτης για το επίπεδο του πολιτισμού μας.

Είναι ευθύνη και καθήκον του καθενός μας να συμβάλλει σε αυτό. Για τα άτομα με αναπηρία, όλοι να συμβάλλουμε εμπράκτως:

  • Στην ισότιμη και εύκολη πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες.
  • Στο δικαίωμα τους στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, με όρους ισοτιμίας.
  • Στη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
  • Στη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων.

και γενικά στην πλήρη και ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου.

Αυτό συνεπάγεται το ενδιαφέρον και τη θετική συμβολή μας, σε κάθε χώρο όπου δραστηριοποιούμαστε:

  • Στους οικείους χώρους της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς.
  • Στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Στις εταιρικές αποφάσεις.
  • Στις διάφορες δράσεις και προγράμματα διάφορων φορέων, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, επιμορφωτικά κ.α.
  • Σε επίπεδο πολιτείας, στη χάραξη πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Λήψη των κατάλληλων νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων και κατοχύρωση δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία, όπως για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες, την εύλογη τροποποίησή τους για την εύκολη χρήση τους. Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων από άτομα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Πρωτοβουλίες και συντονισμός δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την ισότητα των ευκαιριών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί, επίσης, ευκαιρία να σκεφτούμε ευρύτερα, πάνω στις αρχές και στις αξίες στις οποίες πρέπει να στηρίζονται οι σύγχρονες κοινωνίες.

Θέλουμε κοινωνίες ανοιχτές και δημοκρατικές, με δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών.

Στις οποίες όλοι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο. Και κανένας δεν είναι - και δεν πρέπει να θεωρείται - παιδί ενός κατώτερου θεού.

Όλοι είμαστε συμμέτοχοι και όλοι μαζί χτίζουμε την κοινωνία μας. Ο καθένας με τη δική του φωνή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και την ξεχωριστή προσφορά του.

Απαιτείται, εμπράκτως, να αναγνωρίσουμε την έμφυτη αξία και αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Πρέπει να γίνουμε καθημερινοί, συνειδητοί υποστηρικτές των αρχών της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας των πολιτών, της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Καθημερινά, να εκπέμπουμε το μήνυμα των ίσων δικαιωμάτων. Ενάντια σε κάθε προσπάθεια και πρακτική αποκλεισμού, αφαίρεσης δικαιώματος, περιορισμού ή στέρησης της αυτονομίας και των απαράβατων ελευθεριών του ατόμου.

Με τη βεβαιότητα ότι η κατοχύρωση των ελευθεριών που απολαμβάνουμε και η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινάει από εμάς, να καταπολεμήσουμε στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές και να ενισχύσουμε το σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία.

Να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό περιβάλλον ευνοϊκό στη συμμετοχή, στη δημιουργικότητα και στην ανάδειξη των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε μέλους της κοινωνίας μας, με τη θετική μας στάση απέναντι στις μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού.

Να ενθαρρύνουμε με τη στάση μας την ισότιμη συμμετοχή όλων των ατόμων σε όλες τις πτυχές της ζωής, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, στάση που υπηρετεί τις θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Η διαφύλαξη της ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας, της κοινωνίας της ελευθερίας και της αλληλεγγύης είναι υπόθεση όλων μας και αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε στις προσπάθειές μας.