Τεχνικά, οικονομικά θέματα αλλά και η έγκριση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το αποτεφρωτήριο στο δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα στις 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας με τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του  (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Πρόεδρος).

2.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών για την ψήφιση της Γ΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018   (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Πρόεδρος)

3.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 207/13-7-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018  (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος).

4.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 208/13-7-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που αφορά στον Απολογισμό  Εσόδων - Εξόδων του, οικον. έτους 2017  (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος).

5.    Έγκριση οριστικής μελέτης και υποβολή στο Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CLLD/LEADER) του έργου: «Συμπληρωματικά έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δ.Ε. Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

6.    Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός ακινήτου, για τη στέγαση του 35ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

7.    Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός ακινήτου, για τη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

8.    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης εδαφικής έκτασης Δήμου Πατρέων, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για είκοσι (20) έτη, για να την χρησιμοποιήσει για κάθε αθλητικό σκοπό και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9.    Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

10.    Έγκριση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Αποτέφρωσης Οστών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

11.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- ως Πρόεδρος Δ.Σ.).

12.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2018 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής:  Π, Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος,  για την ανάθεση μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση), της συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

14.    Έγκριση αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης χρησιδανείου αορίστου χρόνου, μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΑΔΕΠ Α.Ε., για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κτιρίου εμβαδού 120τ.μ., για τη λειτουργία γραφείου πληροφόρησης, για την εξοικονόμηση νερού «Σπίτι Νερού – Water house», λόγω σύμπτωσης των συμβαλλομένων μερών, εξαιτίας της παύσης λειτουργίας της ΑΔΕΠ Α.Ε.» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

15.    Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία δημοτικών ενοτήτων (2015) Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχναιϊκων»   (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

16.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

17.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική υστέρηση» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

18.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδού από νεκροταφείο Σουλίου – Καρυά (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

19.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

20.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού - Ρωμανού (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

21.    Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής Υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου  & του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας για την «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στις Δ.Ε. Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας & Βραχναιΐκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).