Προχωρούν οι τεχνικές εργασίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταξύ του συνόλου των τεχνικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Εργασίες του νέου δικτύου εξωτερικών χανδάκων απορροής ομβρίων μεταξύ των κτιρίων Χημείας και Χημικών Μηχανικών που περιλαμβάνουν τοποθέτηση των απαιτούμενων καλουπιών, διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας και τέλος κατασκευή των νέων χανδάκων από κατάλληλο σκυρόδεμα με σιδηρό οπλισμό. Παράλληλα τοποθετούνται σιδηρογωνιές/σχάρες στα ως άνω τμήματα, προς ολοκλήρωση και παράδοση τμηματικά των υπό κατασκευή εξωτερικών χανδάκων.
- Εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση υπόβασης (διάστρωση σκυροδέματος) για να ακολουθήσει η τοποθέτηση πλακών του υπό κατασκευή Ποδηλατόδρομου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης. Στο άλλο μισό (κατά μήκος) τμήμα πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες εκσκαφής δημιουργίας υπόβασης των κρασπέδων καθώς και εργασίες απομάκρυνσης των καθαιρεθέντων υλικών.
-Εργασίες απομάκρυνσης ριζικών συστημάτων των δένδρων στο τμήμα που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα καθώς χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διάστρωσης σκυροδέματος για την δημιουργία υπόβασης των κρασπέδων που θα τοποθετηθούν.
Επίσης, να υπογραμμιστεί ότι ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση. Το έργο αυτό είναι η «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης στη δεξαμενή βαρύτητας και συναφών εργασιών».

Σχετικά με τις εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι συνεχίζονται εξίσου. Για την ακρίβεια στις φοιτητικές εστίες ολοκληρώνονται οι εσωτερικοί χρωματισμοί καθώς και η προετοιμασία για την εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων και των λοιπών κλιματιστικών. Επίσης, οι εργασίες καθαρισμού στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι συνεχίζονται για την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου.

Τέλος, σε συνάρτηση με την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Πρυτανικής Αρχής συνεχίζεται η περίφραξη του οικοπέδου απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).