Λιμεναρχείο Πάτρας: Απαγόρευση αλιείας και αγκυροβολίας σε πολυσύχναστες παραλίες

"Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’  261).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9-11, 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (B΄ 217/78). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

4. Τις διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄6543/22),  αναφορικά με την εκκίνηση, επιστροφή και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων  αναψυχής.  

5. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α’166).

6. Τα από 16-08-2022 και 19-08-2022 Πρακτικά Επιτροπών του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/20 (ΦΕΚ Α’ 166), που  είχαν συγκροτηθεί με τις αριθ. 43/2022 (αριθ. πρωτ.:2132.9-3/4336/22/11-08-2022), αριθ. 44/2022 ( αριθ.πρωτ.:2132.9-3/4337/22/11-08-2022), αριθ. 45/22 (αριθ.πρωτ.:2132.9-3/4338/22/11-08-2022),  αριθ.46/22 (αριθ.πρωτ.:2132.9-3/4339/22/11-08-2022) και αριθ. 48/22 (αριθ. πρωτ.:2132.9- 3/4342/22/11-08-2022) Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας, με θέμα: «Χαρακτηρισμός χώρων  (αιγιαλού-παραλίας) ως πολυσύχναστων».

7. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουόμενων και την  αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από τη ξηρά καθώς και από τη θάλασσα σε απόσταση 200  μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν  συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως  πολυσύχναστες για το έτος 2023, τοπικής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας:  

 I. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 α. «ΤΗΓΑΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας  

 β. «ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 γ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας  δ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «GRECOTEL», Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ε. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», θέση Γκρινίτσα, Δήμου Δυτικής Αχαΐας  

στ. «ΚΑΛΟΓΡΙΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΜΠΗΤΣ», Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου  Δυτικής Αχαΐας.

 II. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 α. «ΠΛΑΖ», Δήμου Πατρέων

 β. «ΑΚΤΑΙΟ», στη θέση Δημορηγόπουλου, από το Κ.Υ.Ε «ΑΓΝΑΝΤΕΜΑ» έως και την κάθετη οδό  Θερμοπυλών πριν την εμβολή του ποταμού, Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων

 γ. «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στη θέση Τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου, Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων.  δ. «ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ», Δήμου Πατρέων,

 ε. « ΡΙΟ», από την ξενοδοχειακή επιχείρηση « PORTO RIO» έως την κάθετη οδό Αμφιτρίτης, Δήμου  Πατρέων

 στ. «ΔΑΦΝΕΣ», Δήμου Πατρέων

 ζ. « ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ», από το Κ.Υ.Ε «CAYO» έως το Κ.Υ.Ε «ΜΩΛΟΣ», Δήμου Πατρέων  η. «ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ», από την κάθετη οδό Ειρήνης και Φιλίας έως έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε «ΚΡΑΓΙΟΝ», Δήμου  Πατρέων

 ι. «ΚΑΒΟΥΡΙ» Δήμου Πατρέων

 III. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 «ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» από την κάθετη οδό Χ. Γαρμάνη έως και την κάθετη οδό Γρ. Ε, Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Ναυπάκτου,

 IV.ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 α. «ΛΟΓΓΟΣ», από το Κ.Υ.Ε «BASE» έως το Κ.Υ.Ε «ΑΝΩΝΥΜΟ», Δήμου Αιγιαλείας  β. «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», από το Κ.Υ.Ε. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» έως το Κ.Υ.Ε. «OJO», Δήμου Αιγιαλείας  γ. «ΑΛΥΚΗ», δυτικά χώρου στάθμευσης Ι.Χ έως αρχή βιοτόπου Αλυκής, Δήμου Αιγιαλείας  δ. «ΑΚΡΑΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ », από την κάθετη οδό Νάξου έως την κάθετη οδό Αιγαίου προς  Π.Ε.Ο, Δήμου Αιγιαλείας

 ε. «ΑΒΥΘΟΣ», από ανατολικό άκρο όρμου Αβύθου έως Κ.Υ.Ε. «ALMYRA»

 στ. «ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ», από Κ.Υ.Ε. «PORTO EΛΙΚΗ» έως ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης μικρών σκαφών.

2. Την απαγόρευση της αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο  σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν  επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

3. Την απαγόρευση της αγκυροβολίας και προσόρμισης πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών),  επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής στις  ως άνω περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών  σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο στο οποίο φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι,  τηρουμένων των προβλεπόμενων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.  

4. Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 τίθενται σε ισχύ από 01/06/2023 έως  30/09/2023, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.

5. Με την παρούσα δεν αίρεται η υποχρέωση των Δήμων για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης  ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που  βρίσκονται εντός της διοικητικής τους αρμοδιότητας.  

6. Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Κ.Λ. Πάτρας, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α’ 261),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Για περιοχές αρμοδιότητας του Κ. Λ. ΠΑΤΡΑΣ/ Γ΄ Λ/Τ ΑΙΓΙΟΥ, τα περί αλιείας θέματα ρυθμίζονται με τον  «Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Αιγίου» με Αρ. 19 (Β’ 2310/2014).

8. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για  εκτέλεση.-

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ Λάζαρος"