Δύο συνεδριάσεις την Τρίτη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (περίπτ. γ' παρ.1 άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και το άρθρο 31 του Ν.5013/2023), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

  1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Πατρέων έτους 2022 για έγκριση. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, α.α. Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής)

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα εξής θέματα:

 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» κατακύρωση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής).

2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», προϋπολογισμού 894.247,58€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με Α/Α: 195639, και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής).

3. Έγκριση των από 04/05/23 και από 16/05/23 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση, α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και β) των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το νέο Δημοτικό Μέγαρο Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο)», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 265.360,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 2/2023 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης-Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές).

4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Μονοδενδρίου έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Παραλίας έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής).

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής).