Επιμελητήριο Αχαϊας: Να δοθεί παράταση προθεσμίας για τις καινοτόμες υπηρεσίες

Το αίτημα για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης εγκεκριμένων σχεδίων στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth), καθώς και τροποποίησης του οδηγού  υλοποίησης της δράσης», κατάθεσε το Επιμλετήριο Αχαϊας.

Το αίτημα που διατυπώνει το Επιμελητήριο έχει ως εξής:

"Κύριοι,
Όπως  γνωρίζετε η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των εν θέματι σχεδίων είναι η 31/10/2015.
Όμως πολλά μέλη του Επιμελητηρίου μας που έχουν ενταχθεί για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην συγκεκριμένη δράση, έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές εντάξεις.
Γενικότερα, αιτία της δραματικής επιδείνωσης των προβλημάτων ρευστότητας - που προφανώς προϋπήρχαν τα τελευταία έτη λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης  - είναι οι παρούσες οικονομικές συνθήκες που επιδεινώθηκαν  μετά την πρόσφατη επιβολή του μέτρου του έλεγχου κεφαλαίων (capital controls). Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί συνθήκες κατάστασης ανωτέρας βίας.  Απόρροιες  του ελέγχου κεφαλαίων ήταν (και τα περισσότερα θέματα εξακολουθούν να υφίστανται) :
1.      η σημαντική καθυστέρηση των χρηματορροών, που επιβαρύνει ιδιαίτερα την αποπληρωμή των επενδύσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων.
2.      Η αδυναμία ή/και η  μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης  εγγυητικών επιστολών.
3.      Η μείωση (μέχρι και μηδενισμός) των πιστώσεων των προμηθευτών .
4.      Η αδυναμία πραγματοποίησης αυξήσεων κεφαλαίου.
5.      Οι αδυναμίες ή/και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις εισαγωγές εξοπλισμού και λογισμικού.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιαίτερη ασυνήθιστη καθυστέρηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον έλεγχο και πληρωμή των ενδιάμεσων δόσεων που επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών.  Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχουν γίνει καθόλου πιστοποιήσεις του φυσικού αντικειμένου,  παρά την εμπρόθεσμη υποβολή των εκθέσεων προόδου των έργων, από την πλευρά των επιχειρήσεων. Συνεπώς παρά τη διαδικασία που προβλέπει ο οδηγός υλοποίησης της δράσης δεν έχουν δοθεί καθόλου ενδιάμεσες δόσεις χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, που είναι προφανές ότι είναι απαραίτητες για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων.
Επιπλέον, για κάποιες από τις επιχειρήσεις μέλη μας, υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ένταξη του έργου τους, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έγινε στις 15/7/2015 και ανέφερε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 30/9/2015 (και η οποία έλαβε παράταση μετά από αίτημα για τις 31/10/2015).
Το Επιμελητήριό μας, με την παρούσα, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο απένταξης, που θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα  στις επιχειρήσεις αλλά και συνολικά στο πρόγραμμα. Προβλήματα όπως τη μη είσπραξη επιχορήγησης για το τμήμα των έργων που έχει υλοποιηθεί με συνέπεια οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε ζημιογόνα αποτελέσματα, αλλά και την υποχρέωση επιστροφής των προκαταβολών και της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί από τις επιχειρήσεις για την καλή εκτέλεση των έργων. Η πιθανή πραγματοποίηση όλων αυτών των ενδεχομένων είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις του τεχνολογικού κλάδου σε χρεοκοπία ή άλλες αντίστοιχες καταστάσεις, με αποτέλεσμα τη δυσμενέστατη αποδόμηση του κλάδου.
Στα πλαίσια, αυτά, παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα την δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων, για εύλογο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2015, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις επιτυχώς να υλοποιήσουν τις σχετικές δράσεις που έχουν απομείνει, με ταυτόχρονη τροποποίηση του οδηγού υλοποίησης της δράσης με τρόπο ώστε να είναι εφικτή και η μερική υλοποίηση της δράσης (στο σημείο αυτό έχουμε να σας υποβάλλουμε αν το επιθυμείτε συγκεκριμένες προτάσεις)."

Η επιστολή υπογράφεται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πλάτωνα Μαρλαφέκα, απευθύνεται  στην "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." με κοινοποίηση στο γραφείο του πρωθυπουργού.