Γρ. Αλεξόπουλος: Ανάθεση σε Αθηναίο για αποκομιδή απορριμμάτων

Με απόφαση του, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία  υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων έναντι συνολικού ποσού  34.174,40 ευρώ. Η απόφαση: 

«Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ¨ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ¨ΠΕΡΜΕ HELLAS M.A.E. ( Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία Διαχείρισης & Ανακύκλωσης Αποβλήτων) που εδρεύει στην οδό Αγίου Δημητρίου 62 – Ν. Αττικής , ΤΚ 18545 με ΑΦΜ:099095570, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (34.174,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».