Ηλεκτρονικά και αλλιώς, η έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκσυγχρονίζεται. Γίνεται «πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» και θα αποδεικνύει ότι ο κομιστής του –ο οποίος θα το παίρνει στα χέρια του ηλεκτρονικά- έχει μηδενικές ή ρυθμισμένες οφειλές όχι μόνο στην εφορία αλλά συνολικά στο δημόσιο.

Ήδη κατατέθηκε η σχετική ρύθμιση στη Βουλή- το πιστοποιητικό θα γίνεται δεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενώ η έκδοση θα γίνεται μέσω του gov.gr.

Ο οφειλέτης αντί να κάνει την σημερινή διπλή διαδικασία για να αποδείξει ότι δεν χρωστάει, θα εκτελεί μια αολη ηλεκτρονική εντολή και θα παίρνει στα χέρια του το πολυπόθητο αποδεικτικό.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας. 

Ωστόσο, ή φορολογική ενημερότητα μπορεί να μην εκδίδεται αν υπάρχουν οφειλές σε άλλους φορείς του δημοσίου (π.χ στους δήμους), οπότε ο οφειλέτης θα είναι μπλοκαρισμένος από παντού.

Πότε εκδίδεται φορολογική ενημερότητα

Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών. 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης