Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΝΠ για την αναδρομική αναστολή πλειστηριασμών στη Θεσσαλία

Η αναδρομική αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» έλαβε και την τυπική νομική υπόσταση καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική αναγκαία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ενώ παράλληλα μετατίθεται για 15 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία ανακήρυξης των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην περιφέρεια Θεσσαλίας”.

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων της περιφέρειας Θεσσαλίας, η Κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών, κατασχέσεων κ.λπ.) στην ίδια περιφέρεια, από την 7η Σεπτεμβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πλειστηριασμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 ακυρώνονται καθώς έχει αναδρομική ισχύ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι “πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής”.

Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση δικονομικών θεμάτων από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων στην Θεσσαλία.

Αναλυτικά, στην Π.Ν.Π προβλέπεται:

«Άρθρο πρώτο

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel»

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων.
Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) [e-auction].

Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής. 2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο δεύτερο

Μετάθεση ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Η ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4804/2021 (Α' 90) για την ανακήρυξη συνδυασμών, ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποκλειστικά για τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 38991οικ./8.9.2023 (Β΄ 5382) και 38993οικ./9.9.2023 (Β΄ 5385) αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, μετατίθεται για τη 15η Σεπτεμβρίου 2023».

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης