Στη φυλακή όποιος φοροδιαφεύγει για... δεύτερη φορά: Μη εξαγοράσιμες ποινές! - Στόχος μόνο οι μεγαλοοφειλέτες - Δεν διώκονται χρέη μέχρι 100.000 ευρώ

Ανάλγητο και αποκρουστικό μέτρο θα εφαρμόσει η κυβέρνηση Τσίπρα, υποτίθεται στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Οποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

• αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, ή

• αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

Προσέξτε όμως: Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν μετατραπεί η ποινή, κάθε μέρα φυλάκισης υπολογίζεται με ποσό από 20 έως 100 ευρώ/ημέρα! (Το 100 ευρώ δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και στην πραγματικότητα είναι ΔΙΠΛΟ. Μιλάμε λοιπόν για εξαγορά ποινής - τέρας που θα είναι αδύνατον να πληρωθεί).

Το χειρότερο: Σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, η ποινή δεν μετατρέπεται. Ο φοροφυγάς θα φυλακίζεται.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ωστόσο, αυξάνεται από τα 50.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ το όριο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, πάνω από το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ενώ αντίστοιχα αυξάνεται από τα 150.000 στα 200.000 ευρώ το ληξιπρόθεσμο (άνω των τεσσάρων μηνών) χρέος προς το δημόσιο, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. 

Πρόκειται για διάταξη που περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τις υπόλοιπες διατάξεις που υπήρχαν στο σχέδιο που είχε δοθεί σε διαβούλευση.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι «αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από εκατό χιλιάδες  ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. 

»Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων για χρέη κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση. 

»Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής» .

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης